Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Stips. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten schriftelijk zijn bevestigd door Stips.

Op aankopen en leveringen zijn de volgende bepalingen van toepassing:

HERROEPINGSRECHT ARTIKELEN

In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 14 werkdagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen via een bestellingen@stips.nl bericht of door het formulier in te vullen op de pagina retouren). Vervolgens dient u de producten retour te zenden binnen de gestelde termijn aan:
Stips, Hoofdstraat 20, 9531 AG Borger

Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, of in geval de verzegeling verbroken is, dan wordt daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen, door de producten te testen zoals u dat in de winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking te retourneren.

Sieraden, cd’s, dvd´s en andere media worden uitsluitend teruggenomen indien de verzegeling nog intact is.

De kosten van retourzending zijn voor de koper.

Van retourzending uitgesloten:
* Sieraden waarvan de verzegeling door u is verbroken.
* Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, of ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST BIJ BESTELLING VAN ARTIKELEN

Nadat u de persoonlijke gegevens heeft ingevoerd en de bestelling heeft geplaatst, is er een bindende koopovereenkomst gesloten m.b.t. de producten in de winkelwagen. U ontvangt een bevestigingsbericht van de door u geplaatste bestelling per e-mail.

BETALING

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door u verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de koopovereenkomst.

In geval van onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens bent u verplicht deze onverwijld aan ons te melden.

De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Stips.nl in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:

a) risicoanalyses
b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden”

Aanvullende voorwaarden bij achteraf betalen via betaaldienst Billink:

Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

VERKOOPVOORWAARDEN

U kunt onze Algemene voorwaarden op elk willekeurig moment op deze website inzien. Met het oog op de beveiliging kunt u de gegevens van uw bestelling alleen maar inzien als u een klantaccount heeft aangemaakt. Mocht u geen account hebben aangemaakt en wilt u informatie over uw bestelling, stuur dan een bestellingen@stips.nl en we helpen u verder.

GARANTIEBEPALING

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten eerst repareren of omruilen. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag binnen de gestelde garantietermijn. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.

Op afgeprijsde artikelen gelden vaak aangepaste garantietermijnen. Raadpleeg de garantiebepalingen bij het product voor meer informatie indien van toepassing.

AANBIEDER

Stips, Hoofdstraat 20, 9531 AG Borger
Contactpersoon: Margit Meijering, 06-37557100

TOEPASSELIJK RECHT

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.